การ
Pet Friend Insurance
เคลม
สัตว์เลี้ยง
ประกัน

ขั้นตอนการเคลมประกันสัตว์เลี้ยง

“ Pet Friend Insurance “

01.
ผู้เอาประกันภัย (เจ้าของสัตว์เลี้ยง)
ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
แบบฟอร์มการเคลม
ใบรับรองแพทย์/ใบรับรองการรักษาพยาบาล ลงลายมือชื่อสัตวแพทย์ผู้ทำ การรักษา โดยระบุ อาการ, การวินิจฉัย และวิธีการรักษาที่ให้กับสัตว์เลี้ยง
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ที่แสดงรายการค่ารักษาพยาบาล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกัน

รูปถ่ายสัตว์เลี้ยงระหว่างการรักษา 2 รูป

( รูปเต็มตัวด้านหน้า และ รูปบริเวณที่มีการรักษา )

สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่จะให้โอนเงินเข้า
02.
ส่งเอกสาร
ส่งมาที่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
(เคลมประกันสัตว์เลี้ยง)
หมายเหตุ : **ลูกค้าจำเป็นต้องส่งใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง ทางไปรษณีย์ ส่วนเอกสารเคลมอื่นสามารถส่งทางอิเมล์ได้

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ที่อยู่อีเมล

[email protected] | [email protected]

 
03.
โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า
ทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน 30 วันทำการ
( หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารเคลมครบ )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

และ สถานะเคลม

หมายเลขโทรศัพท์

1231

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

กรุณาติดต่อในเวลาทำการ

เวลา 09.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ – ศุกร์ ( ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )