การ
Pet Friend Insurance
เคลม
สัตว์เลี้ยง
ประกัน
https://www.claim-pets.com
ระบบการเคลมปิดทำการทุกวัน
เวลา 23.00น.-06.00น.

ขั้นตอนการเคลมประกันสัตว์เลี้ยง

“ Pet Friend Insurance “

01.
รวบรวมเอกสารสำหรับการเคลม
ดังต่อไปนี้
สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีใบรับรองเเพทย์สามารถดาวโหลด "แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์"
ด้านล่างนี้

1

ใบรับรองแพทย์/ใบรับรองการรักษาพยาบาล ลงลายมือชื่อสัตวแพทย์ผู้ทำ การรักษา โดยระบุ อาการ, การวินิจฉัย และวิธีการรักษาที่ให้กับสัตว์เลี้ยง

2

ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ที่แสดงรายการค่ารักษาพยาบาลตัวอย่างที่1, ตัวอย่างที่2

3

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกัน

4

รูปถ่ายสัตว์เลี้ยงระหว่างการรักษา 2 รูป

( รูปเต็มตัวด้านหน้า และ รูปบริเวณที่มีการรักษา )

5

สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่จะให้โอนเงินเข้า

02.
ส่งเอกสาร 

1.อัพโหลดเอกสารผ่านหน้าเว็ปเคลม
2.ส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ฝ่ายสินไหมดังนี้

2.1 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง
-ใบเสร็จตัวจริง ระบุรายละเอียดค่ารักษา เช่น ค่าใช้จ่ายของยาแต่ละตัวหรือขอใบแจ้งรายละเอียดค่ารักษาแนบมาพร้อมใบเสร็จทุกครัง
2.2 ใบรับรองเเพทย์

โปรดระบุชื่อผู้เอากรมธรรม์และเลขที่กรมธรรม์ พร้อมแนบมากับเอกสารฉบับจริงที่ต้องส่งมาที่ฝ่ายสินไหม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ

**หมายเหตุสำคัญ!!
เพื่อเป็นหลักฐานกรณีเอกสารสูญหาย เเละความสะดวกในการอัพเดทสถานะเคลม กรุณาอัพโหลดเอกสาร ผ่านหน้าเว็ปเคลมให้ครบถ้วนก่อนส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ฝ่ายสินไหม

อัพโหลดเอกสารผ่านเว็ปเคลม

เข้าสู่เว็ปเคลม

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

 ประกันเพื่อนซี้ 4 ขา ตู้ ปณ. 354 รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

** กรุณาส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น

 
03.
ตรวจสอบสถานะเคลม / โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเคลมได้อีกครั้งผ่านหน้าเว็ปเคลม หลังเอกสารส่งถึงบริษัทอย่างน้อย 15 วันทำการ 

บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน หลังจากตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้ว 
หากมีเหตุให้สงสัยว่าการเคลมประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์

02-2574186

อีเมล

กรุณาติดต่อในเวลาทำการ

เวลา 09.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ – ศุกร์ ( ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )