เงื่อนไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย


กรุณาอ่านทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการสมัครทำประกัน สิ่งสำคัญที่ควรทราบนี้ ประกอบไปด้วย เงื่อนไขสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อทำให้ผู้เอาประกัน ได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ หรือ ติดต่อ บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ประเภทของประกันสัตว์เลี้ยง ประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และค่าผ่าตัด
 2. สัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย สุนัข หรือ แมว ที่ถูกเลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน เช่น สุนัขนำทางคนตาบอด สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือ ที่อยู่ในประเทศไทย (ไม่รวมสุนัขต่อสู้, สุนัขล่าสัตว์, สุนัขแข่งขัน, สุนัขบรรเทาภัยพิบัติ, สุนัขตำรวจ) อายุของสัตว์ที่เอาประกันภัย ณ ตอนทำสัญญา เป็นดังนี้
  • สุนัข และเเมว อายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ – แต่ไม่เกิน 7 ปี
 3. สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นมูลฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
 4. ข้อตกลงคุ้มครอง หากสัตว์เลี้ยงได้รับการบาดเจ็บจากการเจ็บป่วย หลังจากระยะเวลารอคอย 60 วัน หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบสัตว์ป่วยใน ในโรงพยาบาลสัตว์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำเนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงหักด้วยความรับผิดส่วนแรก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายร่วม (ถ้ามี) แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากการประกันภัยอื่น หรือบุคคลอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาดเท่านั้น
 5. ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติ ซึ่งเกิดจากหรือเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
  1. 5.1 สุนัขหรือแมวที่ถูกเลี้ยง ดูแลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย การเลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์หรือวัตถุประสงค์อื่นเช่น สุนัขต่อสู้ สุนัขล่าสัตว์ สุนัขแข่ง สุนัขค้นหาและกู้ภัย หรือสุนัขตำรวจ เป็นต้น
  2. 5.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่สัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยของตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
  3. 5.3 โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
  4. 5.4 ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือโรคทางพันธุกรรม
  5. 5.5 การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย เช่น ก้าวร้าว หวาดกลัวเสียงฟ้าร้อง พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมในภาวะชรา
  6. 5.6 ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
  7. 5.7 การตรวจรักษาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุที่ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ หรือการตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรค
  8. 5.8 การเสียชีวิต หรือการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
  9. 5.9 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว การระเบิด คลื่นยักษ์หรือภัยพิบัติจากพายุและน้ำท่วม
  10. 5.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อยู่อาศัยในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
  11. 5.11 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่อง มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
  12. 5.12 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
  13. 5.13 การผสมพันธุ์ การแก้ไขปัญหาการเป็นหมันหรือภาวะมีลูกยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด การตั้งท้อง ภาวะท้องเทียม โรคแทรกซ้อนจากการตั้งท้อง การแท้งลูก การทำแท้ง การคลอดลูกรวมถึงการรักษาการบาดเจ็บจากการคลอดลูก การคลอดลูกก่อนกำหนด ยกเว้นการผ่าตัดออกลูกฉุกเฉิน
  14. 5.14 การผ่าตัดโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุหรือการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม
  15. 5.15 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้ยาสลบ
  16. 5.16 ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองจากสัตวแพทย์
  17. 5.17 การผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือกเช่น การผ่าตัดเนื้องอกในช่องปาก การศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดท่อน้ำลาย การผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติในช่องปากยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ
  18. 5.18 การตรวจรักษา เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือกเช่นการขูดหินปูน การขัดฟัน การถอนฟัน การอุดฟัน การรักษารากฟัน การอักเสบของเหงือก เอ็นยืดปริทันต์ เคลือบรากฟันและกระดูกเบ้าฟัน ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นต้นยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ
  19. 5.19 การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
  20. 5.20 ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาหรือค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการเพื่อความสวยงามหรือเพื่อสุขลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยรวมถึงค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์หรือค่าอุปกรณ์ที่มาจากการเข้ารับบริการดังกล่าวเช่น การทำความสะอาดช่องหู การตัดเล็บ การถอดเล็บ การบีบต่อมข้างก้นของสุนัข ค่าใช้จ่ายในการบริการอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยง การทำความสะอาดขนหรือการตัดขน ค่าใช้จ่ายในการกำจัดพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็นเป็นต้น
  21. 5.21 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ-อาหารเสริม อาหารประกอบการรักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งยา
  22. 5.22 การฉีดวัคซีน การปลูกฝีเว้นแต่จะต้องกระทำเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
  23. 5.23 ภาวะอัณฑะทองแดง ภาวะไส้เลื่อนที่สะดือ ภาวะไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบ
  24. 5.24 การใช้ยาพิษ หรือยาโด๊ป หรือยากระตุ้น ที่ทำให้สัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยเพิ่มกำลังมากขึ้นผิดปกติ หรือยาที่ก่อให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพ หรืออ่อนกำลังลง และ/หรือการใช้ยาใดๆ ที่มีลักษณะก่อเกิดผลคล้ายคลึงกันโดยปราศจากคำแนะนำของสัตวแพทย์
  25. 5.25 ค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยที่สืบเนื่องมาจากขณะขนส่งไม่ว่าจะทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ
  26. 5.26 ค่าปรึกษาแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการส่งต่อสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยที่ป่วย ค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการฝังไมโครชิพ
  27. 5.27 ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
  28. 5.28 ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาหรือขบวนการยุติธรรมซึ่งมิใช่ศาลไทย หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
  29. 5.29 ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
  30. 5.30 ความสูญเสียต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก ซึ่งบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในอาคารที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยและสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยทั้งนี้ให้รวมถึงบริเวณส่วนนอกตัวอาคาร