นโยบายความเป็นส่วนตัว


กรุณาอ่านทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการสมัครทำประกัน สิ่งสำคัญที่ควรทราบนี้ ประกอบไปด้วย เงื่อนไขสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อทำให้ผู้เอาประกัน ได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ หรือ ติดต่อ บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ต่อไปนี้เรียกว่า “วัตถุประสงค์)
  เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา จัดหา และปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ เพื่อการส่งข้อมูลโฆษณาที่เป็นส่วนบุคคล
 2. ความจำเป็นของการให้ข้อมูลส่วนตัว ความจำเป็นเกี่ยวกับสัญญา และผลกระทบถ้าไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว
  ในกรณีที่ลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “SCS”) ไม่สามารถให้บริการด้านประกันภัยกับลูกค้าได้
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
  SCS จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวในตลอดระยะเวลาการให้บริการ
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  SCS มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สาม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น
 5. ข้อมูลการติดต่อของผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  เบอร์โทรติดต่อ: 02-2574-168
  ที่อยู่อีเมล์: [email protected] หรือ [email protected]
 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถมีผลย้อนหลังไปในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ได้กระทำไปแล้วบนพื้นฐานของการยินยอม

  A. ร้องขอการเข้าถึง หรือการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ที่จัดการโดยผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  B. คัดค้าน หรือโต้แย้ง การรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  C. ในกรณีดังต่อไปนี้ การร้องขอให้ผู้จัดการข้อมูล ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคล ปิดบังข้อมูลบางส่วน หรือป้องกันการระบุข้อมูลจากบุคคลที่สาม

  (1) เมื่อการจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็นในแง่ของความยินยอม
  (2) เมื่อเจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอม

  D. การหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  E. ขอให้ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
  F. ถ้าผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล พนักงาน หรือลูกจ้างของบุคคลเหล่านี้ ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ปฏิบัติตามเนื้อหาให้ยื่นเรื่องร้องเรียน

ผู้ถือข้อมูลส่วนบุคคลอาจใช้สิทธิข้างต้นได้ตลอดเวลา ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีการใช้บทลงโทษตามกฎหมายหากปฏิบัติตามคำขอล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์

“เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้”