นโยบายความเป็นส่วนตัว


เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ต่อท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุหรืออาจระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ในการนี้ เราจะทำการขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อท่าน ก่อนหรือในขณะที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ความยินยอมได้โดยอิสระ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ให้ความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมบางประเภทที่ต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการตามสัญญา หรือ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม ในกรณีดังต่อไปนี้

1.1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

1.2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น

1.3. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับเรา

1.4. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ

1.5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.6. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เว้นแต่มีความจำเป็นหรือมีเหตุอื่นใดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือ หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี เราจะทำการขอความยินยอมจากท่านทุกครั้ง เว้นแต่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น จากบุคคลในครอบครัวของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมนั้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการเก็บรวบรวม และหากเป็นการเก็บรวบรวมเพื่อทำการติดต่อถึงท่าน เราจะทำการแจ้งต่อท่านในครั้งแรกที่ทำการติดต่อไป หรือ หากเป็นการเปิดเผยข้อมูล เราจะทำการแจ้งไปยังท่านก่อนทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องดำเนินการเช่นว่านั้น

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่เราได้ให้ไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด เราจะทำการแจ้งและข้อความยินยอมจากท่าน เว้นแต่วัตถุประสงค์นั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม นอกจากนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เช่น บริษัทในกลุ่มหรือในเครือ บริษัทประกันภัย พันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เนื่องจากเราได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราอาจปฏิเสธสิทธิดังกล่าวของท่านได้ภายใต้กรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้

4. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1. ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด: ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

4.2. ระยะเวลาตามนโยบายของบริษัทฯ: กรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ บริษัทฯ อาจกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

เมื่อระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นสิ้นสุดลง ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดมากกว่ากัน บริษัทฯ จะดำเนินการลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ แล้วแต่กรณี

5. ช่องทางการติดต่อ

คณะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Committee of Data Protection Officer: DPO)

บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด

161 อาคารนันทวัน ชั้นที่ 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ : 02 257 4100

อีเมล : [email protected]

​​​​​​

ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเพิ่มเติม