คำถามที่พบบ่อย

เคลมอย่างไร

ผู้เอาประกันภัย (เจ้าของสัตว์เลี้ยง) ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

  1. แบบฟอร์มการเคลม (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  2. ใบรับรองแพทย์/ใบรับรองการรักษาพยาบาล ลงลายมือชื่อสัตวแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยระบุ อาการ, การวินิจฉัย และวิธีการรักษาที่ให้กับสัตว์เลี้ยง
  3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ที่แสดงรายการค่ารักษาพยาบาล 
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกัน
  5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งไปที่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (เคลมประกันสัตว์เลี้ยง) ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร "71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" หรือ โทร 1231

ฉันยังไม่ได้รับกรมธรรม์ แต่สัตว์เลี้ยงของฉันเกิดอุบัติเหตุแล้ว

ถ้าคุณได้รับการยืนยันวันที่เริ่มต้นคุ้มครองแล้ว ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้เอกสารกรมธรรม์ต้นฉบับบ คุณก็สามารถเคลมได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ถ้าสัตว์เลี้ยงของฉันเสียชีวิต ฉันต้องทำอะไรบ้าง?

ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ในช่วงระยะเวลาที่ประกันยังไม่หมดอายุ และยังไม่ยื่นเคลมกรณีใดๆ ในปีกรมธรรม์นั้นเลย กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยฯ จะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ฉันอยากจะยกเลิกกรมธรรม์

ถ้าคุณต้องการยกเลิกกรมธรรม์ กรุณาดำเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือแจ้งไปยังบริษัทประกันภัยฯ โดยตรง หลังจากที่บริษัทประกันภัยฯ ยืนยันผลการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยของคุณแล้ว จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยโดยคำนวณตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เงื่อนไขของการยกเลิกกรมธรรม์

  • วันที่ยกเลิกสัญญาประกันภัย คือวันที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งยกเลิกต่อบริษัทประกันภัยฯ
ข้อควรระวังเมื่อทำการยกเลิกกรมธรรม์
  • การยกเลิกไม่สามารถถอนออกได้หลังจากเอกสารการยกเลิกมาถึงบริษัทประกันภัยฯแล้ว
  • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น หลังจากวันที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ฉันจะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วได้ไหม

กรุณาทำการเคลม ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล หากเกินระยะเวลากำหนด กรุณาแจ้งเหตุผลกับบริษัทประกันภัยฯ