แผนประกันของเรา

แผน 3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/ปี

แผนสำหรับคุณที่ต้องการความคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับทุกกรณี

แนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่
 • มีสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ที่ดูแลยาก หรือสุนัขที่มีขนาดใหญ่
 • มีสัตว์เลี้ยงที่อายุมากซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย
แผนประกันสำหรับ
 • สุนัข อายุ 8 สัปดาห์ - 9 ปี
 • แมว อายุ 8 สัปดาห์ - 11 ปี
เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ไม่มีสมุดวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครได้

 

90%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

100,000บาท / ปี


10%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 4. ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม 
 5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 6. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน
กรณีตัวอย่าง : โรคที่ต้องระวังในสัตว์เลี้ยงที่อายุมาก : โรคลิ้นหัวใจรั่ว
สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับมนุษย์ เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็อ่อนแอลง ความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือความผิดปกติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจ และดวงตา เนื้องอก เจ็บปวดตามข้อต่อ กระดูก การได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคและอาการได้
สุนัข พันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย
อายุ 8 ปี
การรักษา
สุนัขมีอาการเหนื่อยง่ายหลังจากที่พาไปเดิน เมื่อพาไปรับการตรวจพบว่าเป็น
โรคลิ้นหัวใจรั่ว สุนัขต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด: 133,200 บาท

 • การรักษากรณีผ่าตัด (1 ครั้ง) ค่ารักษา 103,000  บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยใน (3 วัน) รวมค่ารักษา 15,500 บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยนอก (3 ครั้ง) รวมค่ารักษา 14,700 บาท

แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 90%

ค่าเบี้ยประกัน 400 บาท/เดือน

ประกันชดเชยค่ารักษา*

100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

33,200 บาท


*วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี